Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU AQUA.PRO.


I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu společnosti AQUA.PRO (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost AQUA.PRO, spol. s r.o. se sídlem, Vysokoškolákov 8, 01008 Žilina, IČ: 36375462, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl s.r.o., vložka č. 10688 / L jako prodávající a / nebo poskytovatel služby (dále jen "prodávající")
Kontakty: info@aquaproshop.cz

Tel. +420 792 526 606

Více informací o prodávajícím v sekci "O nás"

a na druhé straně je kupující a / nebo objednavatel, který může být i spotřebitelem (dále jen "kupující"). Kupující může být fyzická nebo právnická osoba.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj. Kontakt: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito VOP, Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí VOP a ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona č.250 / 2007 Zb. o ochraně spotřebitele, zákona č. 108/2000 Zb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu.

Na kupujícího, kterým je osoba kupující zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob, se nevztahují ustanovení čl. V. "Reklamační podmínky a záruka" VOP. Odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními §422 a násl. Obchodního zák.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řád a dokumentem "Doprava a platby", a / nebo podmínkami objednávané služby a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Prodávající je plátcem DPH, všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou koncové ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.aqua-pro.sk, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje dalším subjektům bez souhlasu kupujícího, s výjimkou třetích osob podílejících se bezprostředně na dodávce objednaného zboží (banka, pošta, přepravce).


II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

1) Kupující objednává zboží prostřednictvím vyplněného elektronického objednávkového formuláře uvedeného na webových stránkách prodávajícího (dále jen "objednávka") způsobem uvedeným v následujících ustanoveních tohoto článku VOP.

2) Kupující vyplní všechny požadované údaje uvedené v objednávce. Před konečným odesláním objednávky má Kupující možnost objednávku a zadané údaje zkontrolovat a upravit. Kupující potvrdí objednávku tlačítkem,, Potvrdit objednávku ". Objednávka se považuje za odeslanou, pokud bude doručena Prodávajícímu a bude obsahovat všechny požadované údaje, tj dodací a fakturační


3) kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající zašle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky kupujícího (dále jen "akceptace") na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

4) Prodávající si vyhrazuje v určitých případech (výšky ceny objednávky, od charakteru objednávky a podobně) právo vyžádat si od kupujícího dodání příslušných podkladů (např. Výpis z příslušného rejstříku, zplnomocnění apod.) Nebo na telefonické ověření přijaté objednávky. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva za zrušenou.

5) Kupující si může výjimečně objednat zboží od prodávajícího i telefonicky. Každá telefonická objednávka musí být písemně potvrzena prostřednictvím e-mailu. K uzavření kupní smlouvy přes telefon se v takovém případě přiměřeně použijí ustanovení čl. II těchto VOP.

6) Prodávající je ve výjimečných případech oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo jestliže výrobce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci , nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP, nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od smlouvy. V takovém případě je prodávající povinen vrátit kupujícímu již případnou zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem jako byla platba provedena (tz i na kartu), případně jiným způsobem na základě žádosti kupujícího .

7) Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu ukončení jeho výroby prodávající neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání.

III. Cena a platební podmínky

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po určenou časovou dobu pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

Původní cena znamená cenu zboží a / nebo služby, za kterou konkrétní zboží a / nebo službu AQUA.PRO, spol. s r.o. nabízela bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na její e-shopu.

1) Kupující je povinen za zboží a / nebo službu, jehož objednávka byla akceptována prodávajícím, řádně a včas zaplatit kupní cenu podle bodu III.2 VOP platnou v době odeslání objednávky prodávajícímu.

2) Kupní cena zboží je splatná při jeho převzetí. Kupující současně uhradí případné náklady dopravy (poštovné, přepravní)

3) Kupní cenu uhradí kupující podle zvoleného způsobu úhrady zvoleného v objednávce.

Přehled možných způsobů úhrad kupní ceny:

a) na dobírku - v případě dobírky je předmět objednávky zasíláno prostřednictvím kurýrní společnosti, nebo poštou.

b) v hotovosti - při osobním převzetí předmětu objednávky v kamenné prodejně Aqua.Pro

c) bankovním převodem na účet prodávajícího

d) platbu kartou "nebo" platbu přes platební bránu Besteron "

Více informací o způsobech dopravy a platby v sekci "Doprava a platby"

IV. dodací podmínky

1) Místem plnění je dodací adresa, kterou kupující uvede v objednávce.

2) Dodací lhůta u zboží, jehož kupní cena bude kupujícím uhrazena při převzetí zboží, tj na dobírku, začíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy podle čl. II. VOP, tj doručením akceptace prodávajícího kupujícímu. V případě, že si kupující zvolil jiný způsob úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj například převodem platby předem na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj od připsání celé částky kupní ceny na účet prodávajícího.

3) Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů, obvykle expedujeme do 2 dnů. Zboží na skladě je zasíláno bezprostředně po autorizaci objednávky do 2 dnů, obvyklé odeslání zboží je do 24 hodin

Pokud kupující objedná zboží, které není na skladě, prodávající tento expeduje z mezi skladu, orientační počet dní od objednávky je zveřejněn při konkrétním objednaném zboží. Pokud by měla být doba výrazně překročena, prodávající kupujícího informuje o očekávané dodací lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

4) Za dodání zboží při osobním odběru se považuje jeho osobní převzetí po předchozí domluvě.

5) Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH je kupujícímu předán osobně při osobním odběru a v ostatních případech bude odeslán v den odeslání zboží formou e-mailu. Daňový doklad - faktura slouží zároveň jako dodací list.

6) Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací doby v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O další lhůtě je zákazník neprodleně informován.

7) Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou, případně udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od přepravce / kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do dokladu o převzetí zboží. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující pracovníkovi kurýrní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty.

8) V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává kupující prodávajícímu právo prodat dopravci nutné minimum osobních údajů potřebné pro kvalitní a bezproblémové doručení zboží (jméno, adresa, telefon, e-mail).

9) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou uhrazení úplné kupní ceny a jeho převzetím.

V. Reklamační podmínky a záruka

1) Prodávající poskytuje zákonem stanovenou 2 letou záruku na vady materiálu nebo zpracování dodaného zboží za předpokladu dodržení pokynů uvedených v návodu k použití dodávaného zboží (např. Garanční prohlídky, nedovolené úpravy, nevhodné použití, ztráta záruky při použití neautorizovaných částí apod.)

2) Prodávající upozorňuje zejména na skutečnost, že záruka se nevztahuje na poškození dodaného zboží vlivem užití výrobku společně s neoriginálními částmi nebo výrobcem neschváleným příslušenstvím. Záruka se dále nevztahuje na škody způsobené neodborným použitím předmětu koupě, mechanickým poškozením, opotřebením nebo jinými vnějšími vlivy.

3) Kupující je povinen o zjištěné chybě materiálu nebo zpracování dodaného zboží neodkladně informovat prodávajícího osobně, nebo prostřednictvím e-mailu.

4) Po potvrzení reklamace prodávajícím, kupující doručí osobně nebo zašle reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího na vlastní náklady. K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelný originál dokladu o koupi zboží (případně záručního listu) a popis reklamované chyby, jinak nelze reklamační nárok kupujícího uznat. Pokud se chyba nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, při kterých se projevuje. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní, tj včetně dodaného příslušenství apod.

5) Prodejce si po konzultaci s výrobcem vyhrazuje právo na posouzení oprávněnosti reklamace.

6) V případě oprávněnosti reklamačního nároku kupujícího prodávající zboží opraví na svůj náklad ve lhůtě 30 dnů, při neodstranitelných chybách zboží vymění a na své náklady zašle zpět kupujícímu. V případě nemožnosti výměny vadného zboží vrátí prodávající kupní cenu.

7) V případě neoprávněného reklamačního nároku kupujícího odešle prodávající po předchozím upozornění zboží kupujícímu zpět, na náklad kupujícího. Při neoprávněné reklamaci může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů (za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů.

8) Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím AQUA.PRO, spol. s r.o. se sídlem Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, IČ: 363 75 462 je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce https://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "RSO") na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

Zde si můžete stáhnout Reklamační řád internetového obchodu AQUAPROSHOP.CZ

VI. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

1) Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 102/2014 Sb o ochraně spotřebitele) má kupující právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné , aby oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy a zakoupené zboží byly prodávajícímu doručeny v uvedené lhůtě. Spotřebitel má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu.

Toto právo má kupující iv případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách provozovny prodávajícího.

2) Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího osobně na adrese Aqua.pro, spol. s r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, nebo zasláním zboží na uvedenou adresu způsobem jednoznačně prokazujícím, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující by měl použít formulář pro odstoupení od smlouvy.


Zde si můžete stáhnout formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

3) Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, v originálním obalu a nepoužívaný. Při zasílání se doporučuje zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu (t. Z. I na kartu), pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady v písemném prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

4) Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 50, - CZK do 3 750, - CZK.

5) V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst 1 obč. Z). To neplatí pokud bylo zboží vráceno z důvodu, že měl vady, na které se vztahuje záruka.

6) Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, Kupující nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele. Jedná se především o zboží upravován na míru, nebo zboží určené speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu ukončení jeho výroby prodávající neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží.

Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 14 kalendářních dnů stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky ..

Dohled nad dodržováním ustanovení citovaných zákonů vykonává Slovenská obchodní inspekce (dále jen SOI).

VIII. Služba Heuréka - ověřeno zákazníky

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

IX. Podmínky použití dárkových poukazů

• Hodnota uvedená na poukazu bude odečtena z ceny nákupu pouze v internetovém obchodě AQUA.PRO, spol. s r.o. ;
• Po použití kódu k úhradě se poukaz stává neplatným; 
• Poukaz nelze uplatnit za účelem nákupu nových dárkových poukazů;
• Dárkový poukaz je nevratný a nelze jej částečně nebo úplně vyměnit za hotovost;
• Hodnotu poukazu nelze rozdělit na více nákupů, poukaz lze použít pouze při jednorázovém nákupu;
• Poukaz je platný půl roku po zakoupení, po uplynutí doby se dárkový poukaz stává neplatným, není povoleno žádné prodloužení doby použitelnosti od data vydání;
• U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, bude při vrácení zboží, v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace, vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu;
• Vaše povinnost a odpovědnost je uvést správnou e-mailovou adresu/dodací adresu pro doručení dárkových poukazů. Pokud není možné na zadanou adresu doručit, vyhrazujeme si právo pozastavit doručení dárkových poukazů. V případě nesprávných údajů neneseme odpovědnost za žádné selhání nebo zpoždění v dodávce;
• Společnost AQUA.PRO, spol. s r.o. nenese po prodeji poukazu odpovědnost za dárkové poukazy, které jsou následně ztraceny, odcizeny či poškozeny. Zacházejte s dárkovým poukazem jako s hotovostí. V případě ztráty, krádeže nebo ukončení platnosti poukazu nelze vyplatit žádnou částku z poukazu

X. Závěrečná ustanovení

1) Tyto VOP platí od 01.01.2020 ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího a ruší předchozí znění VOP.

2) Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

3) Odesláním objednávky potvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů, VOP a Reklamační řád prodávajícího ve znění platném k momentu odeslání objednávky.


Ověřené našimi zákazníky

100% našich zákazníků doporučuje náš obchod (z 192 hodnocení a 66 recenzí).

Super komunikace pei reseni objednavky.

Ověřený zákazník

Ověřený zákazník, 30.3.2024

Nevím.

Ověřený zákazník

Ověřený zákazník, 26.2.2024

To co jsem objednal jsem dostal. Doručení rychlé.

Ověřený zákazník

Ověřený zákazník, 10.2.2024